Skip to main content

En väl anpassad trumma som dessvärre lagts för högt, vilket gör den till ett vandringshinder.

Grönt ljus vid vägtrummor

Fria vandringsvägar viktigt för ett hälsosamt vattensystem

Fria vandringsvägar är ett viktigt inslag i ett vattenekosystem. Möjligheten för fisk och andra organismer att fritt röra sig mellan olika delar av vattensystemet är viktigt. För en bäck eller å i ett område med flera hinder, exempelvis dammar och felaktigt anlagda vägtrummor kan vattendraget bestå av fragment utan någon kontakt med varandra. Att åtgärda sådana hinder är ett mycket effektivt sätt att se till att fisk och insekter kan röra sig genom ett vattendrag eller mellan sjöar och vattendrag för att leka eller söka föda.
Fiskarter som drar nytta av denna åtgärd är främst öring och harr.

I vissa vattendrag finns naturliga barriärer som utgör vandringshinder, ett sådant vattendrag kan ha helt annan ekologi uppströms vandringshindret som ofta kan vara värdefull och här kan till exempel insekter leva som inte gynnas av närvaro av olika fiskarter.

Vägtrummor och dammar

Inom projektet har vi åtgärdat 17 vägtrummor som orsakat vandringshinder och detta har tillgängliggjort nästan 40 km vattendrag för fiskar och andra organismer. SCA och Härnösands stift har utfört delar av det arbetet.

Förutom trummorna har projektet rivit ut tre dammar och anlagt fiskvägar förbi tre dammar, där fyra av dem ligger i Billstaån.