Skip to main content

Hänsyn i markanvändningen

Hur vi använder marken runt våra sjöar och vattendrag inverkar på vilket vatten vi finner i sjön. I skogsbruket kan man göra flera saker för att minska påverkan på vattendragen. Till exempel kan man spara en varierad kantzon med löv- och barrträd mot vattendraget. En sådan kantzon kommer så småningom förse vattendraget med både näring, skugga, skydd och så småningom även döda träd i vattnet. Körskador nära vattendraget medför att sediment och organiskt material rinner ut i vattendraget och transporteras nedströms. Även små körskador i fuktig mark kan orsaka negativa effekter. Ett problem är att kvicksilver lakas ur marken och tas upp av levande organismer i närliggande vattendrag. Det är därför viktigt att planera passagerna väl och skydda vattendraget och marken närmast. Jordbruksmark finns bara i vissa delar av projektområdet. På samma sätt som skogsbruket kan även även brukandet av jorden påverka omkringliggande sjöar och vattendrag.

I projektet arbetar vi för att belastningen av sediment och näringsämnen på sjöar och vattendrag från användningen av omkringliggande mark ska minska. Genom att informera, hålla fältkurser och upprätta demonstrationsområden vill vi väcka ett intresse och engagemang för att skydda vattnet.

Fisket i sjöarna förvaltas av fiskevårdsområden. De bestämmer var, när och hur fisket utövas. Beroende på intensitet, storleksbestämmelser och vilka arter som fiskas har fisket en inverkan på ekosystemet. Ett hållbart fiske är en pusselbit i en långsiktig förvaltning av bestånden.