Skip to main content
Projektets syfte har varit att långsiktigt bevara värdefulla ekosystem i och kring de tre sjöarna.

Projektets Bakgrund och syfte

Locknesjön, Näkten och Revsundssjön är tre stora sjöar sydost om Östersund i Jämtlands län. Alla tre sjöarna är utpekade som Natura 2000-områden för sina höga naturvärden och de används också för dricksvatten.  De har alla kallt, klart näringsfattigt vatten och tack vare den kalkrika berggrunden har de också stått emot försurning. Det finns med andra ord goda förutsättningar för de arter som lever i och kring sjöarna.

Även om de här sjöarna uppvisar höga naturvärden är de inte opåverkade och det finns tecken på övergödningsproblematik i delar av systemen, liksom att en hel del av tillflödena har rätats, rensats eller dämts upp i samband med dränering, timmerflottning eller vattenkraftutvinning.

Länsstyrelsen i Jämtland tog initiativ till ett projekt för att kunna arbeta för att vända negativa trender och långsiktigt bevara och stärka ekosystemen i sjöarna. Efter ett långt ansökningsförfarande accepterade EU-kommissionen Länsstyrelsens ansökan om medfinansiering av ett vattenvårdsprojektet och därefter kunde arbetet startas upp.

Projektet har syftat till att minska både historisk och nutida miljöpåverkan och i det ryms både konkreta, fysiska förbättringar av habitat och olika arters förutsättningar, liksom dialogprocesser och utbildningar för att öka medvetenheten om vatten, och behovet av vattenvård i markanvändningen.