Skip to main content

Skydd av dricksvatten

Avloppsanläggningar i gott skick som uppfyller gällande krav på rening är viktigt för att undvika att bakterier, virus, läkemedelsrester och näringsämnen hamnar i yt- eller grundvatten. Det är inte ovanligt att dåliga avlopp förorenar både dricks- och badvatten. För att undvika att det händer har kommunerna i projektområdet genomfört en inventering av enskilda avlopp. För sjön Näkten har kommunerna upprättat en vattenskyddsplan som innehåller föreskrifter för sjönära markanvändning. Näkten är en viktig dricksvattenresurs och har i och med planen fått ett skydd för framtiden.

Under hela projekttiden har vi tagit prover av vattnet för att undersöka framförallt halterna av näringsämnen. Det ger oss en bra blid av hur vattenkvalitén ser ut idag och ger även en bra bas för kommande uppföljning.

Provtagning och analys av vattnet i sjöarna är en viktig del av uppföljningen av projektet.