Skip to main content

Förvaltning av vatten

Länsstyrelsen Jämtlands Län

Länsstyrelsens uppdrag består förenklat av tre delar: att utveckla länet, att verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet samt att vara förvaltningsmyndighet. Projektet Tre Sjöar har dels varit en del av länsstyrelsens arbete med vattenförvaltningen och genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten ("vattendirektivet"), och dels en del i arbetet med att uppnå de svenska miljömålen och förvaltningen av skyddad natur.

Vattendirektivet syftar till att sjöar och vattendrag ska ha en så kallad god ekologisk status som innebär att vattnet är rent och att naturligt förekommande växter och djur kan leva där. Vatten som riskerar att inte nå upp till målen ska åtgärdas. (Läs mer om våra sjöars status >).

Vattendirektivet går hand i hand med målet om ”levande sjöar och vattendrag”, där riksdagens definition av målet lyder: "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." Det är länsstyrelsens ansvar att bryta ned det nationella målet till regionala mål genom dessa bidra till att det nationella målet uppfylls.

I projektet Tre sjöar har vi arbetat inom Natura 2000-områden. Nationellt samordnar Naturvårdsverket arbetet med Natura 2000. Länsstyrelsen ansvarar för skydd, skötsel och tillsyn av områdena. De åtgärder vi har utfört i projektet är direkt kopplade till skötsel och förvaltning av de utpekade områdena.

Havs och Vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som har ansvaret att förvalta våra vattenresurser på nationell nivå. Det handlar om att bevara, restaurera och verka för hållbar användning av sjöar, vattendrag och hav. Det är vanligt att Havs- och vattenmyndigheten går in och bekostar arbete och åtgärder kring vatten som länsstyrelsen sedan utför. I vårt fall finansierar Hav- och vattenmyndigheten en fjärdedel av hela projektet. Läs mer om Havs- och vattenmyndigheten på deras webbplats: havochvatten.se >

LIFE – ekonomiskt verktyg för miljöförbättringar

LIFE-programmet är EU:s ekonomiska verktyg för miljö- och klimat. Programmets allmänna mål är att bidra till att genomföra, uppdatera och utveckla EU:s politik och lagstiftning på miljöområdet genom att finansiera miljöförbättrande projekt i medlemsländerna.

Det övergripande syftet är att skapa ett resurseffektivt och klimattåligt samhälle, att stoppa förlusten av biologisk mångfald samt ge stöd till förvaltningen av Natura 2000-områden (se nedan). Projekt som ligger i linje med dessa mål har chans att få samfinansiering från LIFE.

EU-kommissionen delar årligen ut stora summor till miljöförbättrande projekt i flera länder. Sedan programmet startade har över 130 svenska projekt fått finansiering genom LIFE. Av dem har 82 handlat om miljöförbättrande innovationer, 48 på naturskydd och ett om information och kommunikation. Totalt motsvarar det konkret miljöarbete för 365 miljoner Euro, där LIFE bidragit med 152,5 miljoner Euro.

NATURA 2000 – BEVARANDE AV REPRESENTATIVA NATURTYPER

Natura 2000 är ett nätverk utpekade områden med höga naturvärden inom EU. Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer som är typiska för den region där de finns. Att bevara representativa naturmiljöer i Sverige och i andra länder.  I Sverige finns cirka 4 000 Natura 2000-områden.

Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Utpekandet i sig ger dock inget tydligt skydd åt områdena, därför är många Natura 2000-områden också skyddade som nationalpark eller naturreservat.

Det svenska nätverket omfattar områden som alvarmarker på Öland, fjordar i Bohuslän, och myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens urskogar och Sarekmassivet. Flera områden är utvalda då de är viktiga livsmiljöer för hotade arter. I Jämtland är förutom våra tre sjöar även Vålådalens naturreservat, Skäckerfjällen, Åreälven och andra värdefulla naturområden utpekade som Natura 2000-områden. Läs mer om Natura 2000 och se vilka områden som är utpekade på Naturvårdsverkets webbplats >